Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
  • STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA SPEKTROMETRII MAS   Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE § 1   Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas dalej zwane Towarzystwem.
    Więcej…
Zarząd PTSM

Adres do korespondencji: dr hab. P. Stefanowicz, Wydział Chemii UWr., ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław.

Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas zarejestrowane jest oficjalnie pod adresem: IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa (Nr KRS: 0000149639, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS).

NIP: 527-22-31-578,     REGON: 012485844


Bezpośredni kontakt z członkami Zarządu PTSM:

1 dr hab. Piotr Stefanowicz Prezes Zarzadu +48 71 3757213
2 dr Marek Cebrat Sekretarz Zarządu / Administrator strony www +48 71 3757151
3 dr Alicja Kluczyk Skarbnik +48 71 3757218
Copyright © 2017 Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates
Start Kontakt