Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego PTSM z dnia 26.03.2010 PDF Drukuj Email
W dniu 26.03.2010 podczas trwającej II Konferencji Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas (PTSM) w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTSM. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 8:30, lecz wobec braku kworum w I terminie rozpoczęcie Zebrania nastąpiło w II terminie o godzi. 8:45.

Zebranie rozpoczął Prezes PTSM prof. dr hab. Maciej Stobiecki, który przedstawił proponowany porządek dzienny zgromadzenia. Na przewodniczącego obrad zaproponowano prof. dr hab. Witolda Danikiewicza, zebrani członkowie zatwierdzili jego wybór (jedna osoba wstrzymała się od głosu). Przewodniczący podziękował i zaproponował wybór sekretarza Zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej. Na sekretarza wybrano dr Łukasza Marczaka, natomiast do udziału w komisji skrutacyjnej zebrani członkowie zaproponowali dr Marka Sochackiego, dr Piotra Rudzkiego oraz dr Tomasza Gillera.
Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem dziennym nastąpiło odczytanie przez ustępującego Prezesa PTSM prof. Macieja Stobieckiego sprawozdania z działalności Towarzystwa w okresie działalności Zarządu od roku 2006.
Główne osiągnięcia ustępującego Zarządu:

 • zorganizowanie trzech seminariów ogólnopolskich z zakresu wykorzystania spektrometrii mas w badaniach proteomicznych oraz metabolomicznych, w których brali udział zaproszeniu goście z zagranicy,
 • zorganizowanie dwóch konferencji PTSM,
 • rozpoczęcie prac nad organizacją III Konferencji PTSM w 2012 roku.

Ustępujący Prezes na zakończenie sprawozdania podziękował członkom PTSM za pomoc w prowadzeniu Towarzystwa.
Następnie Pani dr Janina Witowska-Jarosz - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie Komisji z działalności Zarządu PTSM. Ocena dotyczyła działalności merytorycznej Towarzystwa oraz rozliczenia finansowego. Na zakończenie dr Witowska-Jarosz postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Po odczytaniu sprawozdań prof. Danikiewicz otworzył dyskusję podczas której głos zabrali: Prof. M. Stobiecki - należy się zastanowić nad możliwością szerszej działalności Towarzystwa w zakresie kształcenia młodych kadr zajmujących się spektrometrią mas organizując szkoły spektrometrii mas. Firmy sprzedające spektrometry posiadają bazy danych klientów do których można by dotrzeć proponując uczestnictwo w tego rodzaju kursach.
Prof Danikiewicz - z uznaniem odnosi się do zasług ustępującego Zarządu, głównie w kwestii zorganizowania pierwszych konferencji PTSM, stwierdza jednocześnie, że spektrometria mas rozwija się w Polsce w bardzo szybkim tempie, dlatego też powinno się organizować więcej szkoleń - zastanawia się czy nie należałoby reaktywować Szkoły Spektrometrii Mas.
Dr Katarzyna Pawlak - potwierdza głos przedmówców, że szkolenia są potrzebne, zaznacza, że na jej wydziale co roku prowadzone są szkolenia dla około 20 osób, które cieszą się powodzeniem.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji prof Danikiewicz zarządza głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu wzięło udział 19 członków Towarzystwa, oddano 17 głosów za udzieleniem absolutorium, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.


Zgodnie z porządkiem dziennym zebrania prof. Danikiewicz rozpoczął wybór kandydatów na nowych członków Zarządu PTSM:
- prof. Stobiecki proponuje dr Piotra Stefanowicza na kandydata na stanowisko Prezesa PTSM oraz Panią dr Katarzynę Pawlak na członka Zarządu,
- prof. Szewczuk przedstawia zebranym sylwetkę dr Piotra Stefanowicza i zachęca do jego wyboru, proponuje również kandydatury dr Alicji Kluczyk oraz dr Marka Cebrata na członków Zarządu,
- dr Stefanowicz proponuje prof. Macieja Stobieckiego na członka Zarządu,
- dr Rudzki proponuje kandydaturę dr Tomasza Bieńkowskiego, lecz ten odmawia tłumacząc, że jest przedstawicielem firmy a to jest źle widziane w środowisku sprzedawców aparatury MS.
Komisja rewizyjna rozdaje karty do głosowania, a prof. Danikiewicz prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej. Zaproponowano:
- dr Janinę Witowską- Jarosz,
- dr hab. Piotra Kachlickiego,
- dr Grażynę Adamus.


W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd PTSM:

 • dr Piotr Stefanowicz - 19 głosów za przyjęciem
 • dr Marek Cebrat - 17 głosów za, 1 przeciw, 1 osoba się wstrzymała
 • dr Alicja Kluczyk - 19 głosów za
 • dr Katarzyna Pawlak - 18 głosów za, 1 osoba się wstrzymała
 • prof. Maciej Stobiecki - 19 głosów za.

Do komisji rewizyjnej wybrano:

 • dr Janina Witowska-Jarosz - 19 głosów za
 • dr Piotr Kachlicki - 19 głosów za
 • dr Grażyna Adamus - 19 głosów za.

Prof. Danikiewicz proponuje wolne głosy:
Dr Tomasz Bieńkowski - proponuje, aby firmy brały czynny udział w działalności Towarzystwa, mogłyby one zapisywać się na członków tzw. zbiorowych i pomagać w organizacji spotkań oraz zachęcać klientów do wstępowania w szeregi członków PTSM.
Dr Witowska-Jarosz - potwierdza, że firmy posiadają listy osób, które mogłyby być zainteresowane działalnością Towarzystwa.
Dr Piotr Stefanowicz - dziękuje za oddane na niego głosy i prosi o pomoc w prowadzeniu Towarzystwa innych członków oraz ustępujący Zarząd, omawia pomysły na dalszą działalność PTSM:
- proponuje rozbudować stronę internetową PTSM, można na stronie stworzyć depozyt posterów i prezentacji z konferencji i seminariów oraz niektórych publikacji pisanych przez polskich spektrometrystów mas,
- proponuje wprowadzić zbiorowe uczestnictwo firm sprzedających aparaturę analityczną, tak aby mogły one brać czynny udział w działalności PTSM,
- dopilnowanie uiszczania składek członkowskich, przypominanie członkom o zbliżających się terminach
- aktywizowanie młodych naukowców, np. poprzez organizowanie konkursów prac magisterskich z zakresu spektrometrii mas, nagrodami mogłyby być np. opłacenie udziału w konferencji PTSM,
- w pozostałych kwestiach proponuje naradzić się z ustępującym zarządem oraz być w stałym kontakcie z nowowybranym Zarządem oraz pozostałymi członkami.
Prof. Stobiecki - można stworzyć radę przedstawicieli firm przy Zarządzie, tak jak w niektórych krajach istnieje instytucja tzw. „corporate members".
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji prof. Danikiewicz podjął decyzję o zamknięciu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas. Zamykając Obrady raz jeszcze podziękował uczestnikom, złożył gratulację nowemu Zarządowi i życzył skutecznego działania na rzecz Towarzystwa.

   Sekretarz Zebrania     Przewodniczący Zebrania
   dr Łukasz Marczak      prof. dr hab. Witold Danikiewicz

  Free joomla templates