Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Statut PDF Drukuj Email

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA SPEKTROMETRII MAS

 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas dalej zwane Towarzystwem.

§ 2

Towarzystwo jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest m.st. Warszawa. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 5

Towarzystwo posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji oraz używa pieczęci podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celem Towarzystwa jest krzewienie wiedzy o spektrometrii mas i jej zastosowaniach.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1) spotkania naukowców, zjazdy i sympozja,

2) publiczne odczyty, wykłady i kursy naukowe,

3) wymianę i ocenę doświadczeń naukowych, a także utrzymywanie kontaktów naukowych między poszczególnymi placówkami w kraju i za granicą,

4) współdziałanie w pracach nad rozwojem spektrometrii mas w kraju i za granicą.

§ 9

1. Towarzystwo może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Towarzystwo i dla samego Towarzystwa zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130).

2. Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust.1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.

Rozdział III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy lub cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które solidaryzują się z celami i sposobami działania Towarzystwa.

2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§ 12

Członek zwyczajny Towarzystwa posiada:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,

2) prawo udziału w posiedzeniach naukowych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo.

§ 13

Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

1) brać czynny udział w pracach Towarzystwa,

2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

3) regularnie płacić składki członkowskie uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.

2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;

2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy;

3) śmierci członka.

3. Wykluczenie członka zwyczajnego Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących wypadkach:

1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;

2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 3 członek Towarzystwa może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Towarzystwa przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Towarzystwa.

§ 17

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu Towarzystwa. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

 

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

A. Postanowienia ogólne

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

Wyboru i powoływania władz Towarzystwa dokonuje się spośród członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym.

§ 20

1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz

2. W przypadku Walnego Zebrania, jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa.

 

B. Walne Zebranie

§ 21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zebrania są:

1) zwyczajne,

2) nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa w minionej kadencji;

2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Towarzystwa, zwłaszcza finansowej;

3) udzielanie - po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa;

4) uchwalenie programu działania Towarzystwa;

5) wybór Zarządu Towarzystwa;

6) wybór Komisji Rewizyjnej;

7) uchwalenie Statutu Towarzystwa lub jego zmiany;

8) nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa;

9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

4. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres do odbycia kolejnego zwyczajnego Walnego Zebrania. Jednak nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i powołać w to miejsce nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania.

6. Uzupełnienie składu władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji następuje poprzez dokooptowanie kolejnego kandydata, który podczas wyboru władz na Walnym Zebraniu uzyskał największą liczbę głosów. W tym trybie można wymienić nie więcej niż 50% składu pochodzącego z wyboru.

§ 22

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:

1) wniosku Komisji Rewizyjnej,

2) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków lub delegatów na ostatnie Walne Zebranie.

3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 23

1. W Walnym Zebraniu Towarzystwa biorą udział:

1) członkowie Towarzystwa,

2) członkowie wspierający i honorowi.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, w pkt. 2 - głos doradczy.

§ 24

Walne Zebranie Towarzystwa, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Towarzystwa, wybiera Przewodniczącego (Przewodniczących lub Prezydium).

 

C. Zarząd

§ 25

1. Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu członków Zarządu, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

§ 26

1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności :

1)  realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Towarzystwa oraz innych uchwał Walnego Zebrania.

2)  kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem,

3)  podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa.

3. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.

4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.

 

D. Komisja Rewizyjna

§ 27

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie kontroli działalności merytorycznej i finansowej przynajmniej raz w okresie kadencji przed Walnym Zebraniem;

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;

5) w uzasadnionych przypadkach składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Rozdział V

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 29

Majątek Towarzystwa tworzą składki członkowskie, dotacje, darowizny i zapisy. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Towarzystwa.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Towarzystwa na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 31

1. Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Towarzystwa, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. W przypadku rozwiązania Towarzystwa ostatnie Walne Zebranie określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku.

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Towarzystwa w dniu 7 października 1996 r.

Walne Zebranie w dniu 27.06.2014 zmieniło treść §22.1. (punkt ten zyskał brzmienie: "Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd").

 

Do pobrania: plik .pdf

 
Copyright © 2019 Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates